KOMPANITË E LICENSUARA

Ky raport paraqet një përmbledhje të përfshirjes së kompanive operuese në industrinë nxjerrëse ndër vite, sipas numrit të koncesioneve / licencave për çdo vit, bazuar në Regjistrin e Koncesionarëve, Regjistrin e Lejeve Minerare dhe Regjistrin e Koncesioneve të Hidroenergjisë.

  • Miniera
  • Hidrokarbur
  • Hidroenergji

KONTRIBUTI NË PBB

Ky raport paraqet një përmbledhje të kontributit të industrisë nxjerrëse dhe energjisë në PBB-në e vendit.

Vitet e zgjedhura: -
Kontributi në PBB
Në %
Viti Hidrokarbur (%) Miniera (%) Hidroenergji (%) Vlera e Kontributit (%)

PRODHIMI I ENERGJISË ELEKTRIKE SIPAS SEKTORIT PUBLIK DHE PRIVAT

Ky raport paraqet një përmbledhje të gjenerimit të energjisë elektrike (në vlerë dhe përqindje) të grupuar sipas sektorëve (sektori privat dhe publik) ndër vite.

Vitet e zgjedhura: -
Energjia e prodhuar
(GWh)
Viti Sektori Privat (GWh) Sektori Public (GWh)

VLERA E PRODHIMIT

Ky raport paraqet një përmbledhje të vlerës totale të prodhimit të industrive nxjerrëse dhe hidroenergjisë ndër vite.

Vitet e zgjedhura: -
Vlera e përgjithshme e prodhimit
Në Dollar ($)
Viti Hidrokarbur (Milion USD) Miniera (Milion USD) Hidroenergji (Milion USD)

PRODHIMI (NË TON)

Ky raport paraqet një përmbledhje të vëllimit të prodhimit të industrisë nxjerrëse për një vit specifik, të grupuar sipas mineraleve.

Shënim: Vlerat për elementin Bitum përfshijnë edhe Rërën dhe Zhavorin Bituminoz.

Vitet e zgjedhura:

EKSPORTET SIPAS MINERALEVE

Ky raport paraqet një përmbledhje të vlerës së eksporteve nga industria nxjerrëse ndër vite, e grupuar sipas llojit të mineralit të eksportuar.

Vitet e zgjedhura: -
Eksportet sipas Mineraleve
Në Dollar